کارهای ناتمام را به سرانجام برسانید

یکی از عادت‌های بدی که حسابی دست آدم را می‌گذارد توی پوست گردو، پشت گوش انداختن کارهاست. «حالا بگذار برای فردا»، «آخر شب حتماً انجامش می‌دهم»، «کار زیادی ندارد همان لحظه‌های آخر تمامش می‌کنم»، «کار زیادی دارد! فرصت زیادی باید برایش گذاشت. بماند تا یک […]

من و خرده عادت‌ها

برهمگان واضح و مبرهن است که برنامه‌ریزی مسئله‌ای مهم و اساسی است. چرا که با برنامه‌ریزی می‌شود روند انجام وظایف و تکالیف را مدیریت کرد. من از نظر خودم، همیشه استاد برنامه‌ریزی بوده‌ام و هستم. اگر مرا به حال خودم رها کنند تا سال آینده […]