کار های ناتمام را به سرانجام برسانید

یکی از عادت های بدی که انسان بدان گرفتار می شود پشت گوش انداختن کارهاست. «حالا بگذار برای فردا»، «آخر شب حتماً انجامش می دهم»، «کار زیادی ندارد همان لحظه های آخر تمامش می کنم»، «کار زیادی دارد! فرصت زیادی باید برایش گذاشت. بماند تا یک وقت مناسب و مکفی.» آدمیزاد از آن موجوداتی است که ذهن خلّاقی برای در […]

من و خرده عادت ها

برهمگان واضح و مبرهن است که برنامه ریزی مسئله ای مهم و اساسی است. چرا که با برنامه ریزی می شود روند انجام وظائف و تکالیف را مدیریت کرد. من از نظر خودم، همیشه استاد برنامه ریزی بوده ام و هستم. اگر مرا به حال خودم رها کنند تا سال آینده همین موقع را روز به روز برنامه ریزی می […]