انگیزه و تمنا

ارلینگ کاگه در بخش سکوتِ کتابِ «سکوت و پیاده روی در زمانه هیاهو» می گوید: رازِ پیاده راه بریدن به جانب قطب جنوب این است که قدمی از پس قدمی دیگر بردارید و باز قدمی دیگر و باز… اگر کاملاً فنی به قضیه نگاه کنیم، تا حدی ساده می شود. حتی موش هم می تواند فیلی را بخورد، اگر بتواند […]

تکرار

امروز فیلمی را که چند ماه پیش دیده بودم، دوباره نگاه کردم. راستش زمانی که اولین بار دیده بودمش، گمان میکردم که فیلم خوبی است. اما در این دوباره دیدن امروز متوجه شدم که چندان هم فیلم خوبی نیست. بار قبل بیشتر توجهم جلبِ روایت و قصه فیلم بود ولی اینبار چون دیگر از روایت آگاهی داشتم، بیشتر توجهم جلبِ […]