شبیه(Alike)

به نظر من دلیل خاص بودن هر موجودی تفاوتش با سایر موجودات و هم نوعانش است. اگر قرار بود همه ما شبیه هم باشیم اصلا دیگر دنیا جای زندگی کردن بود؟ همه چیز شبیه به هم با کارهای یکسان. در انیمیشن شبیه (Alike) ما تلاش پدری را میبینم برایشبیه کردن فرزندش به بقیه کودکان و آدمیان. دنیای رنگی کودک رو […]