زمین خوردن ترس دارد

نباید از اشتباه کردن ترسید. اشتباه کردن و اثر بد تولید کردن هیچ ترس ندارد. نه که خودم هیچ نمی ترسم! اتفاقاً چون ترس خودم همین است دارم می گویم ترس ندارد. دارم به شما می گویم بلکه ترس خودم هم بریزد. زمین خوردن درد دارد ترس هم دارد ولی نباید مانع ادامه دادن بشود. اگر مانع بشود راکد می […]

خشم و دور باطل

به گمانم خشم هم از ترس سر چشمه می گیرد.خشمگین می شوی چون کنترل اوضاع دارد از دستت خارج می شود. یا شده است.وقتی کنترل اوضاع از دستت در برود دیگر اوضاع آن طور که پیش بینی می کردی، پیش نخواهد رفت. خشمگین می شوی چون موضع قدرتت به خطر افتاده.موضع قدرت به خطر می افتد، اوضاع از کنترل خارج می […]

غرغرو نباش

بیا حرف بزنیم و سوال بپرسیم به جای غُرغُر کردن. غر غر کردن آدم را پیر میکند. هم آدم را هم شنونده ها را. میدانی؟ از یک جایی به بعد شاید فقط از سر ترحم تحملت کنند.  از یک جایی به بعد هیچ کس حوصله ات را ندارد. از یک جایی به بعد همه می توپند به تو که چه […]

من غرغرو نیستم

من غرغرو نیستم، فقط کمی نق میزنم… خیلی خوب قبول، اصلا همه غر میزنند. اما میدانی چرا؟ چون آن چیزی که ته دلمان است را نمی توانیم بگوئیم و گلوله می شود این حرف و بالا نمی آید؛ پس ما هم کانال را عوض می کنیم و شروع می کنیم به غر زدن، بلکه فرجی شود و لا به لای […]

ترس از ترس

همه ما میترسیم از ترسیدن و بعد ترس را از ترس ضعیف انگاشته شدن پشت یک مشت لغات قلنبه و سلنبه پنهان میکنیم. استرس دارم، مظطربم، دلم آشوب است. تمام این احساس های مختلف که پشتشان قایم میشویم به گمانم از ترس سرچشمه میگیرند. همه شان شکل های مختلفی از ترسیدنند. ما از ترس این که پی ببرند به ترسمان […]

من که گفته بودم…

ترس از سرزنش شدن و مورد شماتت قرار گرفتن هم یکی دیگه از شکل های ترس هستش.ما می ترسیم که اشتباهی مرتکب بشیم یا به نتایج مورد انتظار نرسیم و مخاطب این جمله کلیشه ای و نفرت انگیز قرار بگیریم:دیدی بهت گفتم…یا اینکه:من که گفته بودم…البته واسه گفتن این جملات به دیگران حاضر به یراقیم، ولی خوب از شنیدنشون واهمه ای […]

حفظ بقا

روی پنجه پاهایش ایستاد و دستانش را دراز کرد. به سختی نوک انگشتانش لبه ظرف را لمس کرد. بیشتر خودش را به سمت بالا کشید. چهارپایه زیر پاهایش لغزید. نفسش سنگین شد. قلبش محکم تر می کوبید. به زمین افتاد. صدای شکستن ظرف و دردی که توی تنش پیچید با هم مخلوط شد. از همین میترسید. حالا باید چه کند؟ […]