انتخاب

تصمیم گرفتن گاه آسان است گاه سخت. گاه می دانیم چه می خواهیم و چه انتظاری داریم یا اینکه باید چه بشود. پس تصمیم گرفتن راحت تر می شود. گاه اما در کارهای ساده ای در می مانیم از انتخاب و گرفتن تصمیم.دقایق پایانی امتحان و شک کردن بین دو گزینه.نزدیک شدن زمان وعده بعدی و نداشتن هیچ ایده ای […]