انتخاب موضوع

امروز وسط استراحت های درس خواندن، سرکی کشیدم به فضایِ وب. کمی توی سایت مدرسه نویسندگی چرخ خوردم و درباره تولید محتوا مطالبی خواندم. همان اولِ متن با یک مسئله تکراری و مهم برخوردم. اینکه موشوع و هدف داشته باش برای نوشتن. راستش برای خودم مشخص است که می خواهم چه کنم، ولی موقع نوشتن گیج م یشوم. نمی دانم موضوعم زیادی کلی […]