آموزشی

راهنمایی برای خلق دیالوگ‌های متمایز | چگونه برای هرکاراکتر زبانی ویژه بسازیم؟

هرداستانی یک یا چند کاراکتر دارد. افرادی که درگیر ماجرایی می‌شوند و عمل‌ها و تصمیم‌هایشان داستان را پیش می‌برد. هرکاراکتر نمایندۀ یک انسان است. انسانی که در جهان خود منحصربه‌فرد است. مجموعه‌ای از ویژگی‌ها که شخصیت یگانۀ او را می‌سازند.

ادامۀ مطلب